Avís legal

Per a donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerc Electronic, informem els usuaris de les nostres dades:

Denominació Social: Márius Miró Gili
Domicili Social: c/. Provença, 354, 5e 12 08037 Barcelona
CIF: 37707604R
Telefon: 625352385
E-mail: mariusmiro@icab.cat
Lloc web: www.mariusmiro.cat

1. OBJECTE

Marius Miró Gili com a responsable del lloc web, posa
a la disposició dels usuaris el present document, que regula l’ús del lloc web www.mariusmiro.cat
amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de serveis de
la Societat de la Informació i del Comerc Electrónic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els
usuaris del lloc web respecte de quins són les condicions d’ús del lloc web.

A través de la web, “mariusmiro.cat” facilita als usuaris l’accés ¡ utilització de diferents serveis ¡
continguts posats a disposició a través de la web.

Tota persona que accedeixi a aquesta web assumeix el paper d’usuari (d’ara endavant l’usuari), i
implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest
Avís Legal, així com qualssevol altres disposicions legals que fossin aplicable.

Com a usuaris, han de llegir atentament el present Avís Legal en qualsevol de les ocasions que
entrin en la web, ja que aquesta pot sofrir modificacions ja que el prestador es reserva el dret a
modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparéixer en la web, sense que hi hagi l’obligació
de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació
en el lloc web del prestador.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DE LA WEB

2.1. Carácter gratuit de l’accés i ús de la web.

La prestació dels serveis per part de “mariusmiro” té carácter gratuit per a tots els usuaris.

2.2. Registre d’Usuari.

Amb carácter general la peestació dels Serveis no exigeix la prévia subscripció o registre dels
Usuaris. Així ¡ tot, “mariusmiro”, condiciona l’ús d’alguns dels serveis al previ emplenament del

corresponent registre d’Usuari. Aquest registre s’efectuará en la forma expressament indicada en la
propia secció del servei.

2.3. Veracitat de la informació.

Tota la informació que facilita ‘Usuari ha de ser verac. En aquests efectes, l’Usuari garanteix
l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels Serveis. Será
responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a “mariusmiro” permanentment
actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’Usuari será

l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al
prestador o a tercers.

2.4. Menors d’edat.

Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre préviament el consentiment dels
pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al
seu cárrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els
menors correspon a aquells, és per aixo que, si accedeixen a continguts no apropiats per a Internet,
s’hauran d’establir en els seus ordenadors mecanismes, en particular programes informatics, filtres ¡
bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, encara que no siguin infal-libles, són
d’especial utilitat per a controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

2.5. Obligació de fer ús correcte de la web.

L’Usuari es comprometa utilitzar la web de conformitat a la Llei ¡al present Avís Legal, així com la
moral ¡ els bons costums. En efecte, l’Usuari s’abstindra d’utilitzar la página amb finalitats il-lícits o prohibides, lesius de drets ¡ interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar,
inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informátics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informátic del
prestador.

En particular, a títol indicatiu, peró no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gráfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material
que:

(A) sigui contraria, menysprei o atempti contra els drets fonamentals ¡ les llibertats públiques
reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals ¡ altres normes vigents;

(B) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratories, difamatories, violentes o, en
general, contráries a la llei, a la moral i l’ordre públic;

(C) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe,
raca, religió, creences, edat o condició;

(D) sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o la própia imatge de les
persones;

(E) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i
(F) constitueixi publicitat il-lícita, enganyosa o deslleial.

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES | RESPONSABILITAT

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en
el nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduida per un tercer
alié.

Aquesta web ha estat revisada i¡ provada perqué funcioni correctament. En principi, es pot garantir
el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant aixo, el prestador no
descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de
forca major, catástrofes naturals, vagues, o circumstáncies semblants que facin impossible l’accés a
la pagina web.

“mariusmiro” no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de
qualsevol naturalesa que puguin sortir a col-lació de la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu
funcionament de la web o dels seus serveis i continguts; de l’existéncia de virus, programes,

maliciosos o lesius en els continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís legal i condicions d’ús; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en el lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

4. COOKIES

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal. per a més informació, veure la nostra Política de Cookies.

5. ENLLAÇOS (LINKS)

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts patrocinats, anuncis i / o enllaços d’afiliats i / o de terceres webs.

Entre els enllaços facilitats, existeix la possibilitat d’informar o fer referència a productes i / o serveis de tercers. Atès que des de la web no podem controlar els continguts introduïts pels tercers, mariusmiro no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts, ni garanteix l’experiència, integritat o qualitat dels seus productes. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió mariusmiro tindrà publicats aquests enllaços fins que siguin eliminats o suspesos pel prestador o per l’anunciant, i no serà responsable, encara que aquests anuncis puguin ser indexats per altres cercadors aliens a aquesta web.

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web del prestador. No obstant això, i en compliment del que es disposa en l’art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de manera activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

No obstant això, mariusmiro l’informa que qualsevol relació contractual o extracontractual que l’usuari formalitzi amb aquests tercers, afiliats o anunciants mitjançant el link proporcionat per aquesta web, serà vàlid únicament i exclusivament entre l’usuari i l’anunciant i / o tercera persona i mariusmiro no tindrà cap mena de responsabilitat sobre els danys o perjudicis que poguessin ser ocasionats per la prestació de serveis i / o relacions contractuals o extracontractuals realitzades entre l’usuari i els anunciants o tercers contactades a través d’aquest portal ja que el prestador només actua com a intermediari o mitjà publicitari.

6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en el Reglament Europeu de Protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, veure la nostra Política de Privacitat.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent-hi títol enunciatiu, però no limitatiu: la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i / o gràfics són propietat del prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant l’esment o aparició en el lloc web, de l’existència de drets o responsabilitat del prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-lo a través del correu electrònic a dalt ressenyat.

8. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.